Auditori Barradas

Facebook Auditori Barradas
Twitter Auditori Barradas

Cessió d'espais

L'Auditori Barradas obre els seus espais a entitats i institucions per poder organitzar activitats de tot tipus fora de la programació pròpia: xerrades, conferències, jornades, debats, cinema-fòrums, festivals, certàmens, espectacles infantils, etc.

Activitat durant tot l'any / Dirigida a tota la població

Segons el Reglament per a la Utilització Privativa d'Equipaments Culturals adscrits a la gestió de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de L'Hospitalet, BOE núm. 253, la concessió de l'espai pot ser gratuït o amb cost segons en els següents supòsits:

CESSIÓ GRATUÏTA: activitats proposades per persones físiques (artistes, músics, companyies de teatre amateur), entitats i associacions que es considerin d’interès cultural per a la ciutat i coincideixen amb els objectius de difusió artística, caràcter cultural o divulgatiu de l’equipament.

També aquelles activitats que formen part del calendari cultural de la ciutat i requereixen un equipament escènic professionalitzat i d’unes determinades dimensions i aforament, i que procedeixen de les diferents àrees municipals o altres administracions públiques.
 
AUDITORI
  • Cessió amb cost (1): activitats proposades per entitats o empreses privades que coincideixen amb els objectius de difusió artística de l’equipament, però que tenen ànim de lucre i/o objectius d’ús privatiu de l’espai. Per a persones físiques o jurídiques que tinguin un objectiu social dins de l’àmbit de la cultura i la divulgació, el preu per hora és de 53 €.

  • Cessió amb cost (2): activitats proposades per entitats o empreses privades amb objectiu d’ús privatiu de l’espai, però que el contingut no està situat dins de l'àmbit de la cultura o la divulgació. Per a persones físiques o jurídiques que treballen en altres àmbits, el preu per hora  és de 106 €

SALA D'ESTUDI
Es cedeix en les mateixes condicions que l'auditori:
  • Cessió amb cost (1):  el preu per hora és de 25.50 €
  • Cessió amb cost (2):  el preu per hora és de 51 €

SOL·LICITUD DE L'ESPAI

Per tal de sol·licitar qualsevol dels espais, primer cal posar-se en contacte amb l'equipament (barradas@l-h.cat | Tel. 934032930) per acordar una data i fer la pre-reserva.

En el cas d'una cessió d'ús privativa, cal presentar una instància, que es pot tramitar electrònicament (a través d'instància electrònica) o de manera presencial als Registres Generals de l'Ajuntament o a les Regidories de Districte.

Junt amb la instància, caldrà adjuntar la següent documentació:

- DNI del sol·licitant
- Representació del sol·licitant (capacitat de gestionar en nom de l'empresa o entitat)
- NIF de l'empresa o entitat
- Pòlissa de l'Assegurança de Responsabilitat Civil
- Rebut bancari d'estar al corrent de pagament de dita assegurança

Calendari d'activitats

Últimes notícies